و (2019) “ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی نوین)”, مجله مدیریت فراگیر, صص 56-65. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/158 (دسترسی: 7ژوئن2020).