, و (2019) “مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی”, مجله مدیریت فراگیر, صص 37-44. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/156 (دسترسی: 28فوریه2020).