(2019) “بررسی تأثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان اردبیل”, مجله مدیریت فراگیر, 4(2), صص 83-91. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/134 (دسترسی: 7ژوئن2020).