2017. “تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی”. مجله مدیریت فراگیر 2 (1), 66-76. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/35.