, و . 2017. “مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه”. مجله مدیریت فراگیر 2 (1), 46-56. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/31.