, و . 2017. “نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه”. مجله مدیریت فراگیر 2 (1), 1-11. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/27.