, و . 2017. “آموزش کارآفرینی”. مجله مدیریت فراگیر 2 (1), 57-65. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/22.