, و . 2020. “بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش”. مجله مدیریت فراگیر, ژوئن, 13-20. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183.