, , و . 2020. “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”. مجله مدیریت فراگیر, آوریل. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175.