, و . 2019. “ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی نوین)”. مجله مدیریت فراگیر, آگوست, 56-65. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/158.