, , و . 2019. “مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی”. مجله مدیریت فراگیر, آگوست, 37-44. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/156.