2019. “تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي”. مجله مدیریت فراگیر, آگوست, 66-74. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/143.