, , و . 2019. “بررسی تأثیر ساختار ارگانیک بر عملکرد سازمان باتوجه به نقش میانجی نوآوری”. مجله مدیریت فراگیر 4 (2), 109-18. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/137.