2019. “بررسی تأثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان اردبیل”. مجله مدیریت فراگیر 4 (2), 83-91. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/134.