2019. “افشاگری در سازمان؛ علت‌یابی چرایی آن”. مجله مدیریت فراگیر 4 (2), 119-27. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/120.