, و . 2019. “ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن بر اساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)”. مجله مدیریت فراگیر 4 (2), 140-46. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/103.