[1]
و 2017. مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه. مجله مدیریت فراگیر. 2, 1 (می 2017), 46-56.