[1]
و 2017. نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه. مجله مدیریت فراگیر. 2, 1 (آوریل 2017), 1-11.