[1]
و 2017. آموزش کارآفرینی. مجله مدیریت فراگیر. 2, 1 (مارس 2017), 57-65.