[1]
, و 2017. ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان. مجله مدیریت فراگیر. 2, 1 (مارس 2017), 12-19.