[1]
و 2020. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش. مجله مدیریت فراگیر. (ژوئن 2020), 13-20.