[1]
و 2020. بررسی نقش میانجی درک از شخصیت سالم سازمانی در رابطه‌ بین شادی کارکنان در محیط کار و رفتار سکوت در میان کارکنان دانشگاه. مجله مدیریت فراگیر. (اکتبر 2020), 1-12.