[1]
, و 2019. مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی. مجله مدیریت فراگیر. (آگوست 2019), 37-44.