[1]
و 2019. بررسي تأثیر مديريت كيفيت جامع بر نوآوري سازماني. مجله مدیریت فراگیر. (آگوست 2019), 27-36.