[1]
, و 2019. بررسی تأثیر افشای مخارج تحقیق و توسعه و بهبود ارزش اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری: مدل ترکیبی سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی. مجله مدیریت فراگیر. 4, 2 (ژانویه 2019), 92-101.