[1]
2019. بررسی تأثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان اردبیل. مجله مدیریت فراگیر. 4, 2 (ژانویه 2019), 83-91.