عوامل مؤثر در افزایش کارایی مدیران مدارس مقطع متوسطه

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مريم حسين‌زاده بافراني Maryam Hasanzadeh Baferani نفیسه رفیعی Nafiseh Rafiei

چکیده

زمینه و هدف: سازمان آموزش و پرورش از نظراجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی و فراهم کردن زمینه تکامل و رشد آدمی دارای اهمیت بسیار است. هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر در کارآیی مدیریت مدیران و معاونان مدارس مقطع متوسطه می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: روش این مطالعه، توصیفی پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران و معاونان مدارس دوره متوسطه شهر نائین در سال تحصیلی 1395-1394که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر نمونه انتخاب شدند. اعتبار پرسش‌نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 82 درصد محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق در سـطح آمـار توصـیفی و آمار استنباطی غیر پارامتریک خی دو صورت گرفت.


یافته‌ها: يافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های شخصیتی مدیران و معاونان، توانایی نظارت بر کار معلمان، توجه به مقرارت و آئین‌نامه‌های مربوطه، توانایی برقراری ارتباط مطلوب با معلمان، دانش‌آموزان و اولیای آنها، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در رشته مدیریت، استفاده مؤثر از زمان، مکان، منابع انسانی و اقتصادی در افزایش کارآیی مدیریت مدرسه مؤثر می‌باشند. همچنین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با 03/21 ≤ p value، توانایی نظارت بر کار معلمان با 87/28 ≤ p value، و توجه به مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه با 03/21 ≤ p value، در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر گذارتر از سایر عوامل می‌باشند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به گسترش نیاز جوامع و همچنین اهمیت مراکز آموزشی، شناسایی و توجه روزافزون به عوامل مؤثر در کارایی مدیران مدارس ضرورت می‌یابد.


کلید واژه‌ها: مدیریت، کارآیی، شخصیت، نظارت، روابط انسانی، مقطع متوسطه

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . عوامل مؤثر در افزایش کارایی مدیران مدارس مقطع متوسطه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):20-7. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/32
نوع مقاله
مقاله پژوهشی