مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نفیسه رفیعی Nafiseh Rafiei فاطمه قربانی Fatemeh Ghorbani

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و نوع مطالعات غیر درسی و عوامل مؤثر آن بر دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نجف‌آباد انجام شد.


مواد و روش‌ها‌: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی؛ جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در 4 واحد آموزشی (568 نفر) شهرستان نجف آباد بود و 113 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه محقق ساخته شامل 20 سؤال و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 84/0 درصد برآورد گردید. ابعاد مطالعات غیر درسی با استفاده از مقیاس لیکرت اندازه‌گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. فراوانی، میانگین، صدک‌ها و انحراف معیار در سطح توصیفی و آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح استنباطی استفاده شدند.


یافته‌ها: بین مطالعه غیر درسی دانش‌آموزان در رشته‌های تحصیلی علوم ریاضی، انسانی، تجربی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (87/0 = sig). میانگین ساعات مطالعات غیر درسی دانش‌آموزان در روز کمتر از یک ساعت و در هفته بین (1-2 ساعت) می‌باشد. بین منبع مطالعات غیر درسی و رشته‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و بیشترین منبع مطالعاتی دانش‌آموزان مجلات می‌باشد. بین نوع گرایش مطالعاتی کتب غیر درسی و رشته‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و بین نوع گرایش مطالعاتی مجلات و روزنامه‌ها و رشته‌های تحصیلی با سطح معنی‌داری 002/0 = sig تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین مطالعه غیر درسی و برخورد والدین با سطح معنی‌داری 01/0 = sig و حجم زیاد تکالیف و دروس با سطح معنی‌داری 00/0 = sig تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: مدیران مدارس و اولیاء دانش‌آموزان باید در نظر داشته باشند که توجه والدین با همبستگی مستقیم و حجم زیاد دروس و تکالیف مدرسه با همبستگی معکوس، از عوامل تأثیرگذار بر مطالعات غیر درسی دانش‌آموزان می‌باشند و رفتار توجه‌آمیز معلم بر میزان مطالعه غیر درسی دانش‌آموزان تأثیر چندانی ندارد.


کلید واژه‌ها: مطالعات غیردرسی، منبع مطالعاتی، دانش‌آموزان، مقطع متوسطه

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):46-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/31
نوع مقاله
مقاله پژوهشی