مدیریت و شناسایی اثرات منبع کنترل بر نوع خلاقیت دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نفیسه رفیعی Nafiseh Rafiei محبوبه حیدری Mahboubeh Heydari

چکیده

زمینه و هدف: خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت یک سازمان و جامعه است و مسؤولیت سازمان‌های آموزشی به ویژه آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست. در این بین نقش مدیران انکارناپذیر است. مدیران خلاق قادرند برای مسائل و مشکلات، راه‌حل‌های گوناگون پیدا کنند و سرزنده، کنجکاو و انعطاف‌پذیر بوده و در پویایی، پیشرفت و نو شدن سازمان خود نقش به سزایی بر عهده دارند. هدف این تحقیق، شناسایی ابعاد خلاقیت و تأثیر منابع کنترل درونی و بیرونی بر میزان خلاقیت دانشجویان می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی؛ جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد 195 دانشجو با دامنه سنی 23-19 سال در مقطع کارشناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی ابزار تحقیق برای پرسش‌نامه استاندارد منبع کنترل، 90 درصد و برای پرسش‌نامه استاندارد آزمون خلاقیت 76 درصد بر مبنای آلفای کرونباخ بدست آمد.


یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر این است که بین منبع کنترل درونی و بعد سیالی خلاقیت و بین منبع کنترل بیرونی و بعد انعطاف‌پذیری خلاقیت رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنین در نمونه دانشجویان دختر، دانشجویان ترم پایین و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، منبع کنترل درونی و سیالی خلاقیت با یکدیگر رابط مثبت معنی‌دار دارند. همچنین در نمونه دانشجویان پسر، دانشجویان ترم بالا، دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، منبع کنترل بیرونی و بعد انعطاف‌پذیری خلاقیت با یکدیگر رابط مثبت معنی‌دار دارند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به کمرنگ بودن نقش منبع کنترل درونی در بین دانشجویان بویژه در ترم‌های بالای دانشگاه، ضرورت توجه به این منبع به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز و رشد خلاقیت در دانشگاه‌ها بیش از پیش مطرح می‌شود.


کلید واژه‌ها: کنترل درونی، کنترل بیرونی، ابعاد خلاقیت، دانشگاه فرهنگیان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . مدیریت و شناسایی اثرات منبع کنترل بر نوع خلاقیت دانشجویان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):38-5. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/30
نوع مقاله
مقاله پژوهشی