نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فاطمه حسین زاده خنجی Fatemeh Hosseinzadeh Khenji عبدالمحمد طاهری Abdolmohammad Taheri

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است و مدارس به عنوان يك نهاد فرهنگي و فرهنگ‌ساز، رسالت فرهنگي عظيمي بر دوش دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه‌ پیشرفت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه بود.


مواد و روش‌ها‌: روش پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه بالغ بر 8000 نفر بود که از بین آنها 350 نفر به استناد جدول مورگان انتخاب گردیدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه فرهنگ مدرسه صفایی، پرسش‌نامه انگيزه پیشرفت هوبرت هرمنس و پرسش‌نامه عزت نفس کوپر اسمیت بود.


یافته‌ها: ضریب همبستگی بین رفتار و نگرش دانش‌آموزان با عزت نفس آنان040/0 و سطح معنی‌داری آن نیز 461/0 می‌باشد و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی‌داری 05/0 بیشتر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین رفتار و نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز با عزت نفس آنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. 


نتیجه‎گیری: بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که: 1- فرهنگ مدرسه بر انگیزه پیشرفت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز تأثیرگذار بود؛ 2- ابعاد نگرش به تحصیل دانش‌آموزان، یادگیری گروهی، نگرش اولیاء به تحصیل، وسایل و امکانات آموزشی و محیط فیزیکی از قدرت پیش‌بینی معنی‌داری برای انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان برخوردار بودند؛ اما ابعاد رفتار و نگرش دانش‌آموزان و نگرش معلمان به تحصیل از قدرت پیش‌بینی معنی‌داری برخوردار نمی‌باشند؛ 3- ابعاد نگرش به تحصیل دانش‌آموزان، یادگیری گروهی، رفتار و نگرش دانش‌آموزان و نگرش اولیاء به تحصیل، از قدرت پیش‌بینی معنی‌داری برای عزت نفس دانش‌آموزان برخوردار بودند؛ اما ابعاد نگرش معلمان به تحصیل، وسایل و امکانات آموزشی و محیط فیزیکی از قدرت پیش‌بینی معنی‌داری برخوردار نمی‌باشند.


کلید واژه‌ها: فرهنگ مدرسه، ابعاد فرهنگ مدرسه، انگیزه پیشرفت، عزت نفس

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26آوریل2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):1-1. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/27
نوع مقاله
مقاله پژوهشی