رابطه بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در شرکت پتروشیمی پردیس

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن شفیع زاده Mohsen Shafizadeh عبدالمحمد طاهری Abdolmohammad Taheri

چکیده

زمینه و هدف: اعتماد باعث سهيم شدن همـه افراد در اطلاعات سازماني، تعهد سـازماني، تعهد بـه انجام تصميم، رفتـار شهروندي سازماني، رضايت شـغلي، رضايت مديريت، مبادلات رهبر عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهـد شد. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه بود.


مواد و روش‌ها‌: روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از کارمندان (مرد) شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه به تعداد 200 نفر بودند، که تعداد 128 نفر به عنوان نمونه و به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های يادگيري سازماني نيفه و پرسش‌نامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف با پایایی مطلوب استفاده شد. داده‌ها به روش ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: از بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی؛ مؤلفه‌های چشم‌انداز مشترك، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی و استراتژی؛ با اعتماد اجتماعی در کارکنان رابطه معنی‌داری نداشته و بین فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و ساختار سازمانی با اعتماد اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: مدیران سازمان‌ها با ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای پایه‌ریزی سازمان یادگیرنده و تولید و انتقال دانش در سازمان و استفاده از روش سيستمي در تحليل و اداره امور سازمان همراه با ایجاد فضای توام با اعتماد قادر خواهند بود ضمن رشد و توسعه کارکنان، عملکرد سازمان را ارتقا بخشند.


کلید واژه‌ها: مؤلفه‌های یادگیری سازمانی، اعتماد اجتماعی، پتروشیمی پردیس

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . رابطه بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در شرکت پتروشیمی پردیس. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26آوریل2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):28-7. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/26
نوع مقاله
مقاله پژوهشی