آموزش کارآفرینی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هانیه شامی زنجانی Hanieh Shami Zanjani سید حسن موسوی seyed Hasan Mousavi

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان‌هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت‌های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معناداری برقرار سازند به عبارتی دیگر، در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتاب جامعه و سازمان‌ها منوط به ایجاد بسترهای مناسب، جهت تجهیز منابع انسانی به دانش و مهارت کارآفرینی است تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند یکی از بسترهای مناسب در این زمینه آموزش می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: در مورد تعريف كارآفريني ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد و درك كامل مفهوم و موضوع "كارآفريني" نيازمند اطلاع از ديدگاه‌هاي بين رشته‌اي مي‌باشد. كارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته‌هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است.


یافته‌ها: به‌ دليل‌ نقش‌ و جايگاه‌ ويژه‌ كارآفرينان‌ در روند توسعه‌ و رشد اقتصادي‌، بسياري‌ از دولت‌ها در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و در حال‌ توسعه‌، افراد ‌داراي‌ ويژگي‌هاي‌ كارآفريني‌ را به آموزش‌ كارآفريني‌ و انجام فعاليت‌هاي‌ كارآفرينانه،‌ تشويق‌ و هدايت‌ تلاش می‌کنند. به طور کلی، سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی و آموزش آن، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است پژوهش‌های زیادی نیز نشان می‌دهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می‌باشد. 


نتیجه‎گیری: با توجه به اهمیت کارآفرینی و آموزش آن، سؤالی که مطرح می‌شود این است که کارآفرینی چیست؟ آموزش کارآفرینی به چه معناست و نظر صاحبنظران مختلف در مورد آن چیست؟ لذا مقاله حاضر به بررسی مفهوم کارآفرینی، ویژگی‌های کارآفرینی، انواع کارآفرینی و آموزش کارآفرینی و اهداف آن پرداخته است.


کلید واژه‌ها: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، کارآفرینان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله مروری