ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان sport management

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مینا مستحفظیان Mina Mostahfezian سمیه رهبری Somayeh Rahbari هاجر صفری Hajar Safari

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان بود.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماری شامل کلیه جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان در سال 1392 به  تعداد 7000 نفر بود که با استفاده از روش کوکران، 362 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه کیفیت زندگیWHOQOL-BREEF و خودکار آمدی شرر و مادوکس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس z فیشر و آزمون کای دو انجام شد (01/0 ≥ α).


یافته‌ها: عوامل سلامت روانی و جسمانی، ارتباطات اجتماعی برحسب ورزشکار و غیر ورزشکار بودن جانبازان و عوامل محیطی ورزشکاران تفاوت معنی‌دار و عوامل محیطی جانبازان غیر ورزشکار عدم معنی‌داری را نشان داد. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج پژوهش، آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایط مناسب و امکانات تفریحی ورزشی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فواید فعالیت و بهبود شرایط محیطی از جمله بهبود اوضاع اقتصادی، کاستن از ساعات کاری، ایجاد و توسعه فضاهای روباز از قبیل جاده و ایستگاه تندرستی در پارک‌ها و احداث اماکن ورزشی مخصوص یا در نظرگرفتن تسهیلات و تجهیزات ورزشی با توجه به شرایط و ویژگی‌های فیزیکی جانبازان پیشنهاد می‌شود.


کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی، خودکارآمدی، جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار، اصفهان، ایران

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 5مارس2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):12-9. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/19
نوع مقاله
مقاله پژوهشی