بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نفیسه رفیعی مريم حسين‌زاده بافراني

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش و اهمیت هوش فرهنگي در قابليت و توانايي ایجاد یک عملكرد مؤثر در موقعيت‌های متفاوت فرهنگی، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دبیران مقاطع متوسطه شهرستان نایین در سال تحصیلی 98-97 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 85 نفر از دبیران به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري اطلاعات، از دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی ارلی و انگ (2003) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر (1985) به ترتیب با پایایی 0/81 و 0/79 بر اساس آلفاي کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون‌های نرمالیتی متغیرها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.


یافته‌ها: بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی و همچنین بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0/05 > p value). همچنین از بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی، مؤلفه رفتاری با ضریب همبستگی 0/468 بیشترين رابطه معنی‌دار را با تعهد سازمانی داشته است و مؤلفه انگیزشی با ضریب همبستگی 0/403، کم‌ترین رابطه معنی‌دار را با تعهد سازمانی داشته است.


نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد که رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش، پایین‌تر از حد متوسط می‌باشد، لذا ضرورت توجه به تمامی ابعاد هوش فرهنگی به صورت حرفه‌ای، نقش بسزایی در افزایش تعهد سازمانی دبیران خواهد داشت.


کلید واژه‌ها: آموزش و پرورش، تعهد سازمانی، دبیران، هوش فرهنگی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 18ژوئن2020 [ارجاع شده 1آوریل2023];:13-0. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183
نوع مقاله
مقاله پژوهشی