بررسی تأثیر محیط فیزیکی بر دلبستگی مکانی و وفاداری گردشگر در استخرهای آبگرم شهر توریستی سرعین

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رقیه افشاری سمیه صائب نیا

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای امروز، صنعت گردشگری به‌ عنوان یکی از عوامل مهم در بخش درآمدزایی شناخته شده است بنابراین، توجه به محیط فیزیکی استخرها، امری ضروری به نظر می‌رسد چراکه این دو عامل، منجر به ایجاد وفاداری و دلبستگی گردشگران شده و موجب تسریع در روند رشد و رونق اقتصاد می‌گردد؛ لذا در اين پژوهش قصد بر اين است تا تأثیر محیط فیزیکی بر وفاداری و دلبستگی مکانی بررسي شود.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماري شامل تمامی گردشگران در استخرهای آبگرم شهر سرعین بود. بر اساس فرمول جامعه‌ی نامحدود کوکران، حجم نمونه، 384 نفر به دست آمد که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ‌گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین جامعه آماری توزیع و 318 پرسش‌نامه به‌صورت تکمیل‌ شده از بين گردشگران جمع‌آوری گرديد. گردآوري داده‌های مورد نیاز با پرسش‌نامه استاندارد انجام گرفت و روايي آن بر اساس روايي سازه، تشخيصي و همگرا و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. آزمون مدل پژوهش، بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Lisrel انجام گرفت.


یافته‌ها: نتايج نشان داد که محیط فیزیکی، بر دلبستگی مکانی با آزمون t برابر با 13/66 و ضریب مسیر، 0/56، تأثیر معنی‌دار دارد و محیط فیزیکی بر وفاداری گردشگری با آزمون t برابر با 10/43 و ضریب مسیر 0/44، تأثیر معنی‌داری داشت. 


نتیجه‎گیری: نتايج نشان داد که محیط فیزیکی، می‌تواند به وسیله دلبستگی مکانی تأثیر معنی‌داری داشته باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که محیط فیزیکی بر وفاداری گردشگری، تأثیر مثبت و معنی‌داری داشت.


کلید واژه‌ها: محیط فیزیکی، وفاداری گردشگر، دلبستگی مکانی، استخرهای آبگرم، سرعین

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی تأثیر محیط فیزیکی بر دلبستگی مکانی و وفاداری گردشگر در استخرهای آبگرم شهر توریستی سرعین. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 13فوریه2020 [ارجاع شده 4آوریل2020];:125-34. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/180
نوع مقاله
مقاله پژوهشی