ارائه مدل مفهومی مدیریت برون‌سپاری هدفمند

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

آمنه مالمير

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به این که مقوله برون‌سپاری هدفمند، یکی از چالش‌های پیش روی مدیران و سازمان‌ها محسوب می‌گردد، هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی و تبیین مفهوم برون‌سپاری و ابعاد و عناصر آن و ارائه یک مدل مفهومی برای برون‌سپاری هدفمند می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: با توجه به اهمیت موضوع تحقیق، به روش کتابخانه‌ای، اطلاعات و داده‌های مطالعاتی را با روش توصیفی و تحلیلی مفاهیم و ارائه الگوی مفهومی از مدیریت برون‌سپاری هدفمند مورد بررسی قرار دادیم.


یافته‌ها: با بررسی مبانی نظری و مطالعات قبلی پیرامون موضوع، مشخص گردید که مقوله برون‌سپاری هدفمند در سازمان، می‌تواند در سه بعد ساختاری، بعد رفتاری (محتوایی) و بعد زمینه‌ای (محیطی) مطرح گردد. 


نتیجه‎گیری: در بعد ساختاری، مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر، شناسایی فعالیت‌های غیر کلیدی قابل برون‌سپاری و سپس ارزیابی و شناسایی تأمین کنندگان بود. در بعد رفتاری، مهم‌ترین مؤلفه، مقوله امنیت شغلی و بعد از آن بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. در بعد زمینه‌ای، مهم‌ترین مؤلفه، میزان رضایت عمومی و سپس کیفیت و کمیت تأمین کنندگان بود.


کلید واژه‌ها: برون‌سپاری، مدل سه شاخکی، عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
ارائه مدل مفهومی مدیریت برون‌سپاری هدفمند. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 2نوامبر2019 [ارجاع شده 4آوریل2020];:109-17. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/167
نوع مقاله
مقاله پژوهشی