تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ورزش چوگان در ایران

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

کیومرث مولادوست مینا امامی

چکیده

زمینه و هدف:


ورزش چوگان، در مسیر توسعه و ترویج به منابع مالی و حامیان مالی نیاز دارد. هدف از این پژوهش، تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ورزش چوگان در ایران بود.


مواد و روش‌ها‌: مطالعه حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روایی صوري و محتوایی ابزار تحقیق، پرسش‌نامه در اختیار 10 تن از متخصصان حوزه چوگان، بازاریابی و اساتید دانشگاه قرار گرفت. برای پایایی پرسش‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (0/81 = α). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و جهت بررسی روایی سازه و ارائه مـدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق نیز از نرم‌افزار AMOS24 استفاده شد. به علت ویژگی‌های منحصر به فرد ورزش چوگان در ایران و عدم آشنایی فراگیر نخبگان ورزشی از وضعیت موجود این رشته ورزشی، دو گروه حوزه چوگان و حوزه تربیت‌ بدنی به تعداد 190 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند.


یافته‌ها: نتایج آزمون فریدمن در رتبه‌بندی عوامل نشان می‌دهد که نقش رسانه‌ها و تماشاگران، اقتصادی، حکومتی- دولتي، مديريتي- سازماني و اجتماعي- فرهنگي به ترتیب با رتبه میانگین 3/75، 3/13، 2/79، 2/78 و 2/55 با مقدار درجه آزادی 4 و سطح معنی‌داری 0/001 به عنوان اولویت‌های اول تا پنجم است. 


نتیجه‎گیری: به علت فشردگی و درهم تنیدگی عوامل اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، رسانه‌ای و حکومتی، همه عوامل اثرگذار بوده و باید در برنامه‌های توسعه‌ ورزش چوگان لحاظ شوند. توجه کامل به این عوامل، بخصوص رسانه‌ها، حضور تماشاگران را تضمین می‌کند.


کلید واژه‌ها: اقتصاد، چوگان، حمایت مالی، رسانه، درآمدزایی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ورزش چوگان در ایران. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 2نوامبر2019 [ارجاع شده 4آوریل2020];:97-08. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/166
نوع مقاله
مقاله پژوهشی