بررسی نقش عوامل کلیدی موفقیت بر بکارگیری روش شش سیگما در سازه‌های خدماتی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سپیده خوشاب حامد شاکریان پوریا فرح گل

چکیده

زمینه و هدف: اجرای موفقیت‌آمیز روش شش سیگما، نیازمند قابلیت‌های ذهنی مناسب، اجرای استراتژی کارآمد و استفاده کارا و کارآمد از ابزارهای پیشرفت می‌باشد. شناخت ابزار و عوامل کلیدی موفقیت شش سیگما، تأثیر بسیاری در موفقیت یا شکست یک سازمان دارد. به تازگی تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی، روش شش سیگما را به کار گرفته‌اند و به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش عوامل کلیدی موفقیت در بکارگیری شش سیگما در سازه‌های خدماتی بود.


مواد و روش‌ها‌: پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی انجام گردید. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري شامل ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در سطح استان فارس می‌باشند که ﺗﻌﺪاد آنها 400 نفر گزارش شده است. با بکارگیری ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 196 ﻧﻔﺮ به دست آﻣﺪ. در اﯾﻦ مطالعه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن، از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم‌اﻓﺰار SPSS، ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ آلفای کرونباخ کلیه متغیرها بیشتر از 0/7 به دست آمد. اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ پرسش‌نامه، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار گرفت که از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ﻫﺎ و ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰئیﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻦ ﻣﺪل‌ﺳﺎزي ﻣﺴﯿﺮ وارﯾﺎﻧﺲ‌ﻣﺤﻮر اﺳﺖ، با استفاده از نرم‌افزار SmatrPLS نسخه 13/28، انجام شد.


یافته‌ها: در این پژوهش، شش سیگما، متغیر وابسته و عوامل کلیدی موفقیت (عامل فردی، سازمانی، گروهی) متغیر مستقل گزارش شده است که ضریب معنی‌داری فرضیه‌های پژوهش، بالاتر از میزان 1/96 به دست آمد، بنابراین تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفته‌اند. همچنین مقدار برازش کلی مدل یا gof مفهومی پژوهش برابر با 0/33 شده است که این رقم، برازش خوبی را نشان می‌دهد یعنی اینکه مدل مفهومی پژوهش به جامعه واقعی نزدیک است. 


نتیجه‎گیری: نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر رابطه معنی‌دار بین متغیرهای پژوهش بود. بین ابعاد کلیدی موفقیت و شش سیگما، رابطه معنی‌داری وجود داشت. بین بعد فردی عوامل کلیدی موفقیت، بعد گروهی عوامل کلیدی موفقیت و بعد سازمانی عوامل کلیدی موفقیت با شش سیگما رابطه معنی‌داری وجود داشت. بنابراین نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر رابطه معنی‌دار بین متغیرهای پژوهش بود.


کلید واژه‌ها: عوامل کلیدی موفقیت، شش سیگما، عامل فردی، عامل گروهی، عامل سازمانی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی نقش عوامل کلیدی موفقیت بر بکارگیری روش شش سیگما در سازه‌های خدماتی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 2نوامبر2019 [ارجاع شده 4آوریل2020];:86-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/165
نوع مقاله
مقاله پژوهشی