رتبه‌بندي ميزان وفاداري مشتريان به محصولات شركت پگاه گلپايگان در شهر محلات

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منیره کتابچی

چکیده

زمینه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان به محصولات شركت پگاه گلپايگان در شهر محلات انجام شد.


مواد و روش‌ها‌: روش پژوهش، توصيفي- پيمايشي و با رويكرد كاربردي است. جامعه آماري شامل مشتريان محصولات شركت پگاه گلپايگان در شهر محلات در بازه زماني آذر تا بهمن ماه 1397 در فروشگاه‌ها و سوپر ماركت‌ها بوده و نمونه‌اي به حجم 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران، به روش نمونه‌گيري در دسترس، انتخاب گردید. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته با 30 سؤال بسته پاسخ بود. روايي پرسش‌نامه با استفاده از روايي محتوا با اعمال نظرات اساتيد و پايايي پرسش‌نامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد. تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.


یافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان از تأثير 3 متغير (قيمت، تخفيفات، كيفيت) بر وفاداري مشتريان داشت. 


نتیجه‎گیری: نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه متغيرهاي مؤثر بر وفاداري مشتريان، داراي تأثير و اولويت يكسان نمي‌باشند و متغيرهاي كيفيت، قيمت، توزيع، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات، و بومي بودن به ترتيب داراي بيش‌ترين تأثير و متغيرهاي توصيه و معرفي ديگران، تخفيفات، تبليغات و بسته‌بندي به ترتيب داراي كم‌ترين تأثير بر وفاداري مشتريان مي‌باشند.


کلید واژه‌ها: مشتري، وفاداري، شرکت پگاه، گلپايگان، محلات

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
رتبه‌بندي ميزان وفاداري مشتريان به محصولات شركت پگاه گلپايگان در شهر محلات. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 13فوریه2020 [ارجاع شده 4آوریل2020];:118-24. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/161
نوع مقاله
مقاله پژوهشی