ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی نوین)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رقیه افشاری سمیه صائب‌نیا

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که دانشگاه‌ها، به ‌عنوان متولیان اصلی پرورش نیروهای متخصص جامعه می‌باشند و نقش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجاد مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز در خصوص کارآفرینی، از طریق انتقال دانش را دارند، لذا پژوهش حاضر به ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی پرداخت.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه از نظر هدف، پیمایشی و از نظر گردآوری داده‌ها، یک مطالعه میدانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی نوین اردبیل بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و به ‌صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسش‌نامه بود و روایی محتوایی آن طبق نظر خبرگان رشته، تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه، 891/0 مشخص گردید که نشان‌دهنده ارزش و اعتماد (پایایی) لازم هست. تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.


نتیجه‎گیری: نتیجه مطالعه نشان داد که دانشجویان این دانشگاه، از گرایش به کارآفرینی، ادراک اعتماد اجتماعی و استعداد کارآفرینی مناسبی برخوردار هستند، ولی قصد کارآفرینی در میان آنان کمتر می‌باشد. این امر احتمالاً به دلیل نبود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب جهت شروع فرایندهای کارآفرینی در این دانشگاه بود. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در نوشتن برنامه‌های کارآفرینی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.


کلید واژه‌ها: گرایش به کارآفرینی، ادراک اعتماد اجتماعی، استعداد کارآفرینی، قصد کارآفرینی، خودکارآمدی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی نوین). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 26ژانویه2020];:56-5. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/158
نوع مقاله
مقاله موردی