تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر عملکرد صنایع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: شرکت طه)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی اکبری مصطفی حیدری

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که شرکت‌های تولیدی در کشورمان در محیطی با محصولات غیر متمایز فعالیت می‌کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد صنایع قطعه‌سازی خودرو (مطالعه موردی شرکت طه) می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 108 نفر از کارکنان شرکت طه با ویژگی‌های تحصیلات دانشگاهی و حداقل سه سال سابقه کاری در این شرکت می‌باشد که با توجه به فرمول کوکران به دست آمد. ابزار مطالعه، پرسش‌نامه بود و به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس، توزیع گردید. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 13 انجام گرفت.


یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار sig آزمون در ارتباط با متغیرهای قابلیت سرویس‌دهی، قابلیت اعتماد، زیباشناسی محصول، دوام محصول، قابلیت انطباق، ویژگی محصول، درک کیفیت و عملکرد محصول برابر با 0/001 م‌ باشد و با توجه به اینکه مقدار sig محاسبه شده، کمتر از سطح معنی‎داری ۵ درصد (0/05= a) است در نتیجه با ۹۵ درصد اطمینان می‎توان گفت که مدیریت کیفیت فراگیر، بر عملکرد صنایع قطعه‌سازی خودرو در شرکت طه مؤثر می باشند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، ضروری است که به نقش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها پرداخته و همبستگی و رابطه قوی که میان تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری و یادگیری و به تبع آن عملکرد سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.


کلید واژه‌ها: مدیریت کیفیت فراگیر، عملکرد، کیفیت، صنایع خودرو، صنایع قطعه‌سازی خودرو

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر عملکرد صنایع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: شرکت طه). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 27ژانویه2020];:45-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/157
نوع مقاله
مقاله موردی