بررسي تأثیر مديريت كيفيت جامع بر نوآوري سازماني

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شیما برادران قناد حامد شاکریان

چکیده

زمینه و هدف: بطور کلی مدیریت کیفیت جامع، راه مدیریت بهبود اثربخشی، انعطاف و رقابت در مؤسسات تولیدی و خدماتی است که تمام واحدها، فعالیت‌ها و افراد سازمان را در کلیه سطوح در بر می‌گیرد. با توجه به اجرايي شدن مديريت كيفيت جامع در استان يزد، هدف از مطالعه حاضر، سنجش و مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازماني در شركت مخابرات استان یزد بود. برای دستیابی به این هدف، تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازماني به صورت مستقیم با استفاده از یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات در استان یزد بود. حجم نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با بکارگیری فرمول کوکران محاسبه‌ شده است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید.


یافته‌ها: به منظور بررسي روابط علنی بين متغيرها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئي استفاده شد و از روش حداقل مربعات جزئي براي ارزيابي مدل‌هاي معادلات ساختاري، استفاده گردید. 


نتیجه‎گیری: نتایج نشان دادند که مدیریت کیفیت جامع و ابعاد ذکر شده بر نوآوری سازماني، تأثیر مثبت و مستقیم دارند. از بین این ابعاد، رهبری مدیریت، بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد نوآوری در بین دیگر ابعاد را دارا بود.


کلید واژه‌ها: کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، نوآوری سازماني، استان يزد

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسي تأثیر مديريت كيفيت جامع بر نوآوري سازماني. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 27ژانویه2020];:27-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/154
نوع مقاله
مقاله پژوهشی