بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی و گرایش‌های کارآفرینانه با سلامت روانی کارکنان بانک تجارت استان اردبیل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رقیه افشاری سمیه صائب نیا

چکیده

زمینه و هدف: توجه به سلامت روانی کارکنان، می‌تواند بر ایجاد حس توانمندی، تأثیرگذار باشد و کیفیت عملکردشان در راستای مهارت‌های ارتباطی و گرایش‌های کارآفرینانه را بهبود بخشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی و گرایش‌های کارآفرینانه با سلامت روانی کارکنان بانک تجارت استان اردبیل پرداخت.


مواد و روش‌ها‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماري شامل تمامی كاركنان بانک تجارت استان اردبیل می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه، 171 نفر به دست آمد؛ و پرسش‌نامه‌ای به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکميل شده جمع‌آوری گرديد. گردآوري داده‌هاي مورد نياز با پرسش‌نامه‌ استاندارد گلدبرگ (2006)، بارتون (1990)، گلن و پود (1989) و دس و لامپکین (2005) انجام گرفت. برای آزمون مدل پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده گردید.


یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که گرایش به کارآفرینی، ادراک اعتماد اجتماعی و استعداد کارآفرینی چون بزرگ‌تر از 0/05 می‌باشند، رد می‌شوند و این در حالی است که قصد کارآفرینی با مقدار 0/009 که کوچک‌تر از 0/05 به دست آمد، تأیید می‌شود. 


نتیجه‎گیری: نتايج نشان داد که سلامت روانی کارکنان در سطح مطلوب می‌باشد. با این حال تا رسیدن به سطح ایده‌آل، فاصله دارد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مهارت کلامی، مهارت گوش دادن، بازخورد، نوآوری، ریسک‌پذیری، پیشگامی، رویکرد تهاجمی و استقلال‌طلبی کارکنان بر سلامت روانی آنها تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.


کلید واژه‌ها: سلامت روانی، مهارت‌های ارتباطی، گرایش‌های کارآفرینانه، بانک تجارت

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی و گرایش‌های کارآفرینانه با سلامت روانی کارکنان بانک تجارت استان اردبیل. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 2نوامبر2019 [ارجاع شده 12جولای2020];:75-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/152
نوع مقاله
مقاله پژوهشی