بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا خوانساری الهه مکاریانپور عاطفه دهقانی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان بود.


مواد و روش‌ها‌: این پژوهش از نوع کمی و روش مطالعه، همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل 1260 دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان که در سال 98-1397 مشغول به تحصیل می‌باشند که از این تعداد،  با استفاده از جدول مورگان، 150 نفر انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه کمال‌گرایی هیل و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-26) استفاده شد. داده‌های به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین کمال‌گرایی و دو بعد کیفیت زندگی (بعد جسمی و بعد روانی) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج مطالعه، در برنامه‌ریزی تحصیلی دانشجویان توجه به عواملی مانند کمال‌گرایی که بر روی کیفیت زندگی تأثیر دارد، حائز اهمیت بود.


کلید واژه‌ها: کمال‌گرایی، کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشگاه فرهنگ و هنر، اصفهان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 26ژانویه2020];:11-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/151
نوع مقاله
مقاله پژوهشی