تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر فراموشی سازمانی و قصد ترک خدمت در کارکنان آموزش و پرورش استان تهران

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی محمدی سمیه اخلاقیان روح‌اله امیرخانی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر فراموشی سازمانی و قصد ترک خدمت می‌باشد‌‌‌.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشند، که با نمونه‌گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران برای جامعه محدود، تعداد 274 نفر از آنها انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ‌‌ این مالعه، توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار پرسش‌نامه استاندارد صلواتی و همکاران و اگانداز و اریملاز انجام گردید.


یافته‌ها: برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Amos16 استفاده شد‌‌‌. نتایج نشان داد که تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر فراموشی سازمانی، با ضریب مسیر 0/857 و میزان معنی‌داری 0/001 تأیید شده است. تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر قصد ترک خدمت، با ضریب مسیر 0/631 و میزان معنی‌داری 0/001 تائید می‌شود و تأثیر فراموشی سازمانی بر قصد ترک خدمت، با ضریب مسیر 0/377 و میزان معنی‌داری 0/001 تأیید شده است. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج مطالعه، به مدیران پیشنهاد می‌شود که تلاش نمایند روندهای کاری و ساختاری در سازمان خود را به روز نمایند و روندهای قدیمی و ناکارامد را از سیستم کاری خود خارج کنند تا بتوانند از این طریق با تقویت هدفمندی فراموشی سازمانی میل به قصد ترک خدمت در میان کارکنان را کاهش دهند.


کلید واژه‌ها: خشونت اجتماعی، فراموشی سازمانی، قصد ترک خدمت، معادلات ساختاری

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر فراموشی سازمانی و قصد ترک خدمت در کارکنان آموزش و پرورش استان تهران. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 27ژانویه2020];:1-0. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/150
نوع مقاله
مقاله پژوهشی