تأثیر سبک رهبری ماکیاولیستی و فرسودگی شغلی بر سایش‌های اجتماعی در اداره کل راه آهن استان اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی محمدی معصومه سورانی

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری ماکیاولیستی و فرسودگی شغلی بر سایش‌های اجتماعی در اداره کل راه‌آهن استان اصفهان انجام گردید.


مواد و روش‌ها‌: مطالعه حاضر، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران اداره کل راه‌آهن استان اصفهان (12 نفر) و کلیه کارکنان (84 نفر) در مجموع 96 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری به روش نمونه‌گیری سرشماری به تعداد 60 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های استاندارد سنجش ماکیاولیسم (ماجا، ۲۰۰۹)، فرسودگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، ۱۹۸۶) و سایش اجتماعی (دافی و همکاران، ۲۰۰۲) می‌باشد. همچنین داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند به عبارتی مشخص شد که بین سبک رهبری ماکیاولیستی و فرسودگی شغلی با سایش‌های اجتماعی، رابطه معنی‌داری وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتايج به دست آمده، ضروري است که به نقش سبک رهبری ماکیاولیستی و فرسودگی شغلی در سازمان‌ها خصوصاً اداره کل راه‌آهن استان اصفهان پرداخته و روابط‌شان با سایش‌های اجتماعی بررسي گردد.


کلید واژه‌ها: سبک رهبری، ماکیاولیستی، فرسودگی شغلی، سایش‌های اجتماعی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تأثیر سبک رهبری ماکیاولیستی و فرسودگی شغلی بر سایش‌های اجتماعی در اداره کل راه آهن استان اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 12جولای2020];:17-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/146
نوع مقاله
مقاله پژوهشی