بنیان‌های فکری نهضت‌های مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

میثم لطیفی حسن دانایی فرد فاطمه رحمانی

چکیده

زمینه و هدف: در ادبیات رابطه مردم و حکومت، واژگان متعددی مانند تعامل عمومی، مشارکت عمومی و تعلق‌خاطر شهروندی استفاده شده که هر یک بار معنایی متفاوتی داشته و به سطوح مختلفی از روابط مردم با حکومت اشاره دارد. تعامل عمومی، بر رابطه یک‌طرفه حکومت با مردم اشاره داشته و حداقل دخالت در امور عمومی را برای مردم در نظر دارد؛ مشارکت عمومی بر رابطه دو طرفه میان عموم مردم و حکومت اشاره داشته و حق دخالت در امور عمومی را برای تمام مردم قائل است؛ تعلق‌خاطر شهروندی نیز دخالت در امور عمومی را حق مسلم تک‌تک شهروندان می‌داند. در ادبیات مدیریت دولتی، سه نهضت اداره امور عمومی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین مطرح است که هر یک نگاه متفاوتی به مردم، حکومت و رابطه مردم با حکومت داشته‌اند. هدف مطالعه این است که با مرور ادبیات تعامل مردم و حکومت و سیر تطور مدیریت دولتی (در سه نهضت اداره امور عمومی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین)، نوع تعامل مردم و حکومت در هر سه نهضت را کشف کرده و قرابتی بین آن‌ها و انواع واژگان و مفاهیم به‌کار رفته شده در ادبیات رابطه مردم و حکومت (تعامل عمومی، مشارکت عمومی و تعلق‌خاطر شهروندی) ایجاد گردد.


نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد که نهضت اداره امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی نوین، قرابت بیشتری با مفهوم تعامل عمومی و نهضت خدمات دولتی نوین قرابت بیشتری با مفهوم مشارکت عمومی و تعلق‌خاطر شهروندی دارد.


کلید واژه‌ها: مدیریت دولتی، مردم، حکومت، رابطه مردم و حکومت

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بنیان‌های فکری نهضت‌های مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 26ژانویه2020];4(2):128-39. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/138
نوع مقاله
مقاله مروری