بررسی تأثیر ساختار ارگانیک بر عملکرد سازمان باتوجه به نقش میانجی نوآوری

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سحر سالاری محمد میرمحمدی صدرآبادی حامد شاکریان

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های امروزي نیاز به ساختاري دارند که کنترل شدید در آن کم باشد، چراکه ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی، مستلزم کنار گذاشتن قواعد و چارچوب‌های ذهنی است که بتواند ایده‌های متعدد و تازه‌اي عرضه کند. یکی از مهم‌ترین عوامل خلاقیت و نوآوري سازمانی، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر می‌باشد. سازمانی که بتواند از نوآوری در انجام امور خود استفاده کند، می‌تواند انتظار رشد عملکرد خود را داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر ساختار ارگانیک بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه کاربردی و از نوع همبستگی است و با به کارگیری ابزار پرسش‌نامه و روش پیمایشی، به صورت تصادفی ساده در بین ۱۹۷ کارمند شرکت‌های صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد توزیع و جمع‌آوری شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار PLS تجزیه و تحلیل گردید و تأیید روابط بین متغیرها و عوامل، از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار LISREL انجام شده است.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختار ارگانیک، بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری تأثیر معنی‌داری دارد و رابطه بین ساختار ارگانیک و عملکرد سازمان تأیید گردید. همچنین یافته‌ها نشان داد که نوآوری بر ساختار ارگانیک تأثیر دارد. ارتباط بین عملکرد سازمان و نوآوری نیز تأیید گردید. 


نتیجه‎گیری: ساختار سازمانی که به صورت ارگانیک باشد، تأثیر به‌سزایی در عملکرد سازمان دارد. مسأله مهم حمایت سازمان‌ها از نوآوری است که باعث ایجاد خلق ایده‌ها و اثرهای جدید می‌شود.


کلید واژه‌ها: ساختار ارگانیک، عملکرد سازمان، نوآوری

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی تأثیر ساختار ارگانیک بر عملکرد سازمان باتوجه به نقش میانجی نوآوری. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 23اکتبر2019];4(2):109-18. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/137
نوع مقاله
مقاله پژوهشی