تأثیر اعتماد عاطفی و اعتماد شناختی بر ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند از دیدگاه مصرف‌کننده محصولات لوازم خانگی شهر اردبیل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عباداله حیدری سمیه صائب نیا

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جهانی ‌شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمان‌ها تغییر داده، به‌طوری‌که نگاه امروز سازمان‌ها به مشتریان، چیزی فراتر از یک مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی توجه به عواملی همچون اعتماد، ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند، به آن‌ها کمک می‌کند تا خود را با تغییرات محیطی انطباق داده و در صحنه رقابت باقی بمانند. هدف اين پژوهش، بررسی تأثیر اعتماد عاطفی و اعتماد شناختی بر ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند از دیدگاه مصرف‌کننده محصولات لوازم‌خانگی می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه مشتریان لوازم‌خانگی با مارک پارس خزر در شهر اردبیل می‌باشد که بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران، 384 پرسش‌نامه به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع گردید. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه استاندارد می‌باشد که روايي آن بر اساس روايي صوری و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ (0/87) محاسبه گرديد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل (Lisrel) 8/8 انجام گرفت.


یافته‌ها: نتايج نشان داد که اعتماد شناختی بر ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند، تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و همچنین رابطه مثبت و معنی‌دار بین اعتماد عاطفی با ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند نیز تأیید شد. 


نتیجه‎گیری: مدیران و شرکت‌ها، می‌بایست به قابلیت اعتماد برند توجه ویژه‌ای نشان دهند و نقش مهم آن را در مدیریت ارتباط با مشتری مدنظر داشته و استراتژی‌های برنامه‌های مناسب‌تری را در راستای ذهنیت مشتریان خود طراحی نمایند.


کلید واژه‌ها: اعتماد عاطفی، اعتماد شناختی، ترجیحات مصرف‌کننده، تمایل به حمایت از برند

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تأثیر اعتماد عاطفی و اعتماد شناختی بر ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند از دیدگاه مصرف‌کننده محصولات لوازم خانگی شهر اردبیل. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 20ژوئن2021];4(2):102-8. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/136
نوع مقاله
مقاله پژوهشی