بررسی تأثیر افشای مخارج تحقیق و توسعه و بهبود ارزش اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری: مدل ترکیبی سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیده شهره نصیر الحسینی حامد شاکریان محمد میرمحمدی صدرآبادی

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر افشای مخارج تحقیق و توسعه بر بهبود ارزش اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: روش پژوهش حاضر به لحاظ نوع روش و نتیجه، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی همبستگی است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت‏های تولیدی پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله از سال 1385 تا 1394 با نمونه‌ای شامل 30 شرکت داروسازی که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند، بررسی گردید. داده‏ها از طریق بانك‏هاي اطلاعاتي و نرم‏افزارهاي اطلاعاتي مانند ره‌آورد نوین و صورت‏هاي مالي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سايت‏هاي اينترنتي مانند tsetmcr استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها، از رگرسیون چند متغیره و روش پنل دیتا استفاده شد و ضرایب تعیین تعدیل شده مدل‌ها قبل و بعد از ورود متغیر مخارج تحقیق و توسعه مقایسه گردید.


یافته‌ها: با توجه به احتمال مربوط به متغیرها در دوره قبل و بعد از ورود متغیر مخارج تحقيق و توسعه، متغیرهای سود و جریان وجوه نقد عملیاتی در سطح اطمینان 99 درصد و 95 درصد در مدل معنی‌دار می‌باشند، اما متغیر ارزش دفتری در سطح اطمینان 95 درصد در مدل، معنی‌دار نمی‌باشد. در نتیجه بین ارزش دفتری با قیمت سهام رابطه معنی‌دار وجود ندارد، اما بین نقدعملیاتی و سود با قیمت سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل قبل و بعد از ورود متغیر مخارج تحقيق و توسعه حاکی از عدم بهبود رابطه بین متغیر سود و ارزش دفتری و نقدعملیاتی با قیمت سهام بعد از ورود متغیر مخارج تحقيق و توسعه است. لذا می‌توان ادعا نمود مخارج تحقيق و توسعه بر بهبود ارزش اطلاعاتي مبتنی بر سود، ارزش دفتری و نقد عملیاتی بی‌تأثیر است. بنابراین فرضیه پژوهش نیز تأیید نگردید. 


نتیجه‎گیری: با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بودن بازار، عدم توجه به مخارج تحقیق و توسعه و بهبود مستمر محصولات و ارضای نیازهای مشتریان و در نهایت تأمین رضایت آنها، بقای فعالیت‌شان را تهدید می‌کند. دو محصول اصلی فعالیت تحقیق و توسعه شامل علم و تكنولوژی و ایجاد یک ارتباط سیستماتیک بین این دو است. برقراری چنین ارتباطی در مدت زمانی مناسب می‌تواند یكی از عوامل كلیدی رشد و توسعه شركت‌ها باشد.


کلید واژه‌ها: ارزش اطلاعاتی، ارقام بنیادی حسابداری، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، جریان نقد عملیاتی، مخارج تحقیق و توسعه

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی تأثیر افشای مخارج تحقیق و توسعه و بهبود ارزش اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری: مدل ترکیبی سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 20ژوئن2021];4(2):92-01. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/135
نوع مقاله
مقاله پژوهشی